Hakkımızda

AnasayfaHakkımızda

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde

Açık Rıza Metni


İşbu Açık Rıza Metnini kabul ederek, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin* "ED Teknoloji A.Ş." (bundan böyle "www.likela.app" veya "Şirket" olarak anılacaktır.) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesine, kişisel verilerimin yurt içinde ve yurt dışında diğer iş ortaklarına aktarılmasına ve işlenmesine, açık ve kesin olarak onay veriyorum.


İşbu Açık Rıza Metni kapsamında www.likela.app; kişisel verilerimi, online (çevrimiçi) eğitim hizmetlerini sunma amacıyla ("Amaç") işleyebilir ve yurt dışına aktarabilir.


İşbu Açık Rıza Metni, "amaçla sınırlılık ilkesi" gereğince sadece www.likela.app'un gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini, grup şirketleri, iş ortakları ile veya servis sağlayıcılarına aktarılmasını da içermektedir.


Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

·Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.


Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, www.likela.app ile irtibata geçebilirim.


İşbu Açık Rıza kapsamında "kişisel veri" kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

·Adınız, soyadınız,

·Doğum yeri ve tarihi,

·E-mail adresiniz,

·Telefon numaranız,

·Fotoğrafınız,

·Kayıt için kullandığınız Facebook ve Gmail gibi aracı kanallardaki e- postanız, ad-soyad, profil fotoğrafı ve hesap kimlik bilgileriniz,

·Adres ve posta kodunuz,

·IP adresiniz ve buna bağlı olarak yaklaşık coğrafi konumunuz,

·Satış sözleşmesi esnasında fatura ve kredi kartı bilgileriniz,

·Online (çevrimiçi) eğitim video ders kayıtlarınız,

·Eğitmen banka hesap bilgileri,

·Eğitmen özgeçmiş ve çalışma bilgileri,

·Eğitmen okul diploma

·T.C. Kimlik bilgisi,

·Eğitmen sosyal medya hesapları

·Kişinin şahsına ait olduğunu belirtir her türlü diğer bilgiler…,


Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı ve elektronik kanallar aracılığıyla açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, yukarıda belirtilen amaç dahilinde edinilir.


Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Likela Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

 1. Taraflar

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); İkitelli OSB mah. YTÜ İkitelli Teknopark sk. YTÜ Teknopark No:1/1B16 adresinde mukim ED Teknoloji A.Ş. (‘Likela’) ile www.likela.app web sitesini (“Site”) veya Likela mobil cihaz uygulamalarını kullanan üyeleri arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiş olup Üye’nin www.likela.app’nin websitesi’nde ya da mobil uygulamalarında sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

 2. Tanımlar

  a. Sözleşmede yer alan;

 3. Üyelik Sözleşmesi’nin Konusu ve Kapsamı

  1. Likela, Siteyi işletmekte olup 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

  2. Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, www.likela.app aracılığıyla eğitmenler tarafından sunulan eğitimlerin ve bu eğitimlerden yararlanma koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve site kullanım şartlarının belirlenmesidir.

  3. Üye, bu Üyelik Sözleşmesini imzalayarak Site’de yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, Eğitimlere, Uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü düzenlemeyi de kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

  4. Üyelik hesabı oluşturarak işbu Sözleşmeyi akdeden Üye, ilgili mevzuat çerçevesinde, ürün ve hizmetlere ilişkin dijital pazarlama dahil pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon vb. amaçlarla ve ayrıca üyelik hesabına ilişkin bilgilendirmeler için tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, e-posta, sosyal medya ve online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verir.

  5. Üye, Sitede sunulan tüm Eğitim içerikleri ve hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, Sitedeki içerik ve hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle bağlı olunan ilgili yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

  6. İşbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Site’de yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Eğitmen arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve Likela, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

   Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

 4. Üyelik Şartları

  1. Üye olabilmek için reşit olmak ve Likela tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış, dondurulmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin Likela’den talepte bulunması halinde Likela, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Likela’ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

  2. Likela herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin, herhangi bir açıklama yapmaksızın, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü olmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, bildirimde bulunmadan üyeliğe son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Sitede belirtilen kurallara, koşul ve duyurulara ve sözleşmelere aykırılık halleri, Üyenin Likela bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri vs. sebepler üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

  3. Üye eğitmenler platforma yüklemiş oldukları fotoğraf, kısa tanıtım videoları, özgeçmiş ve diğer beyan ettiği bilgi ve görsellerin tümünün Likela tarafından web sitesinde ve Likela’ye ait sosyal medya mecralarında paylaşılabileceğini kabul eder.

 5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  1. Likela’nin Sitesi’de yer alan herhangi bir Eğitimin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle; Site’de yer alan ve kendisi tarafından Verilmeyen Eğitime ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu Eğitimin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Likela, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu Eğitimi dilediği zaman kontrol etme ve gerekli gördüğü takdirde erişime kapatma ve tümüyle siteden kaldırma hakkına sahiptir.

  2. Üyeler Sitede yayınladıkları herhangi bir görsel, yazılı ve sair eğitim içeriğiyle Likela’nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Likela’ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

  3. Kullanıcı ve üyeler, Site’ye verdikleri bilgilerin güncel ve doğru olduğunu, bilgiyi güncel tutacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Profil bilgilerine hiçbir şekilde, istenenden farklı ya da özel bir bilgi, reklam nitelikli, mevzuatça yasaklanmış bilgi, ahlaka, gelenek – göreneğe aykırı, kaba, rahatsız edici, siyasi vb. içerik, iletişim bilgisi vs. girilemez. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kullanıcının kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutmak kaydıyla; bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir. Bu sebeple yargı mercilerinden ya da idari mercilerden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse Site, bahsedilen bilgileri paylaşma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.

  4. Üye, Likela’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Likela’den her ne ad ve nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

  5. Üyelerin, Likela Üyelik Hesabına girerken kullandıkları kullanıcı ismi ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer, Üyelerin ve/veya Likela’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Üye sorumlu olacaktır. Üye, Likela’nin yazılı onayı olmaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ni veya bu Üyelik Sözleşmesi çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini, kullanıcı adı ve şifresini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredemez.

  6. Üye hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. Üyenin, Site’de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye , Likela’nin, diğer üye ve kullanıcıların ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Siteye yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin, Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri her türlü zararlardan dolayı Likela doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  7. Üye, site hizmetleri kapsamında satın aldığı online eğitimler esnasında etik ve ahlak kurallarına aykırı davranışlar sergileyemez, uygunsuz hareket ve davranışlarda (Örneğin; hakaret, küfür, söz veya taciz niteliğine girecek davranışlar) bulunamaz. Aksi takdirde üyelik hesabı askıya alınır ve hakkında uygulanacak cezai/hukuki işlemlerin tamamından sorumlu tutulur. Aynı şekilde eğitmenlerin online eğitimler esnasında sergileyeceği genel ahlak ve etik kurallarına aykırı hal ve hareketlerden eğitmenler bizzat sorumlu olup aracı Site’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

  8. Likela’nin ilan ettiği, duyurduğu, bildirdiği, sunduğu, iş bu sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ulaşılmaya çalışılması, sitenin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Likela üzerindeki içeriklere link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Likela tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Likela’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  9. Kullanıcı / üye, verdiği profil bilgisinin özel ya da gizli olmadığını, herkese açık bu bilgiyi Sitenin kullanabileceğini kabul eder. Site, içerik/hizmet kalitesi ve eğitimin üyeler yönünden güvenliği sebebiyle online eğitimleri kayıt altına almaktadır. Video ile kayıt altına alınan eğitimler satın almadan itibaren Site tarafından belirtilen süre kadar üyenin erişimine açık tutulmaktadır. İlaveten site, hizmet kalitesi kapsamında kullanıcı / eğitmen arasındaki yazışmaları kaydedebilir. Gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit ederek kullanıma dair bilgilerle, kullanıcı / üye eğilimlerini vb. tespit edebilir.

  10. Eğitmenler üyelerle site üzerinden iletişim bilgilerini paylaşmayacaklarını kabul beyan ve taahhüt eder. Eğitmenlerin Likela’ye aracılık ücreti ödememek amacıyla Likela dışında üye ile başka bir kanal üzerinden iletişime geçmek için ilgili kanala ilişkin iletişim bilgilerini paylaşması ve/veya yönlendirme yapması halinde Likela tazminat, dava açma, eğitmen ile üyelik sözleşmesini feshetme ve sistemde kalan bakiyesini cezai yaptırım olarak tazmin etme hakkını saklı tutar.

  11. Üye, Site üzerinden herhangi bir Eğitmen’den yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Eğitmen’in satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Likela’nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Eğitmen’in yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, Sanal Mağaza’da sergilenen ve satılan tüm online derslerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından, oluşabilecek haksız fiil sonucu zararlardan ve sair

   diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Eğitmen’in sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

  12. Kullanıcı / üyelerce gerçekleştirecek işlemlerden doğacak vergiler (materyal satışı, ders hizmeti karşılığı gelir vergisi, stopaj, KDV vb.) kendilerine aittir.

  13. Kullanıcı / üye, işbu sözleşmeyle birlikte, Sitede yayınlanmış bulunan diğer sözleşmelerin (gizlilik, telif hakkı, kişisel verilerin kurunması vb.) işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğunu ve bunlara da uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

  14. İçeriklerden faydalanan veya hizmet alan kullanıcı, eğitmenin profiline puan verebilir, yorumda bulunabilir. Yorum ya da değerlendirme, değerlendirmeyi yapan kişinin sorumluluğundadır; Likela hiçbir şekilde bağlı değildir. Likela kendisine yapılacak uyarı neticesinde talep üzerine ya da gördüğü lüzum üzerine istediği yorumu yayınlamayabilir ya da yayından kaldırabilir.

  15. Ders verme konusundaki yasal ya da fiili engeller, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi vb. hususlar eğitmenlerin sorumluluğundadır. Kullanıcı ya da üyeler, girdikleri bilginin bizzat kendi şahıslarında doğacak sorumluluklarının bilincinde olacak şekilde hareket edeceklerdir

  16. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Site’nin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e- posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların hukuken geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  17. 18 yaşın altındaki öğrenci / eğitmen ile kısıtlıların kayıtlarının kanuni temsilcileri olan veli (ya da vasilerince) yapılması zorunlu olduğundan, veli

   / vasiler bu husustaki sorumluluklarının bilincinde ve uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  18. Kullanıcı / üyeler, Sitede yalnızca tek bir üyelik açma hakkına sahiptirler.

  19. Kullanıcı / üyeler diledikleri takdirde gerekçelerini bildirerek üyelikten ayrılabilirler. Hizmet kalitesi ve takip için üyelikten çıkmak ve sistemden ayrılmak ancak yazılı bildirimle mümkündür.

  20. Likela, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında www.Likela.com aracılığıyla sunulan eğitim ve hizmetleri; internet sitesi içerisinde belirtilen açıklamalar ve şartlara uygun olarak sunmayı ve bunun için gerekli olan

   teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir içerik ve hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; zira Site başkaca kuruluşların internet ve elektrik ve sunucu altyapılarını kullandığından, bu gibi kuruluşlardan kaynaklanabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir.

  21. Eğitmenler, bağımsız hizmet veren kişilerdir. Eğitmenlerin, Öğrencilere Eğitim Hizmetleri teklif etmek ve sağlamak üzere Platformu kullanan ve bağımsız olarak hizmet veren kişiler olduklarını kabul etmektesiniz. Likela hiçbir Eğitmenin işvereni veya müşterek işvereni ya da entegre veya bağımsız girişim ortağı değildir. Eğitmenle ilişkili herhangi bir kişinin çalışan ya da bağımsız hizmet veren olarak veya farklı bir şekilde sağlayabileceği iş veya hizmetler de dahil olmak üzere Eğitmen tarafından gerçekleştirilen iş veya hizmetlerin kapsamı, yapısı, niteliği, karakteri, zamanlaması veya konumuna ilişkin olarak Likela’nin herhangi bir sorumluluk veya kontrol sahibi olmadığını ya da bu hususlara dahil olmadığını onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Öğrenciler ayrıca, Sözleşme Süresi boyunca her zaman Eğitmeni bağımsız hizmet veren olarak kabul edeceklerini ve bu sınıflandırmayı ihlal eden herhangi bir eylemde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Likela, herhangi bir Oturumun Öğrenciyi memnun edecek şekilde tamamlanmasını sağlama konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez ve taahhütte bulunmaz.

  22. Likela hiçbir surette sunulan eğitim ve hizmetlerin sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya hizmeti sunacak olan ilgili eğitmenin acentesi, bayisi, vekili, temsilcisi vs. olarak nitelendirilemez.

  23. Likela, Sitede sunulan içerik ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme / siteye yükledikleri bilgileri ve içerikleri Site kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Likela, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan, açıklama yapmaksızın ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Likela’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde Likela yapabilir. Likela tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

  24. Site üzerinden, Likela’nin kontrolünde olmayan Eğitmenler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Sitelere, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Likela tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Siteler, internet

   siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Siteler veya internet sitelerinden sunulan içerik ve hizmetler hakkında Likela’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  25. Likela, Sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Likela bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim ve açıklama yapmadan son verebilir.

  26. Likela’ın, Likela çalışanlarının ve yöneticilerinin, Sitede Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  27. Eğitmenlerin, kayıt aşamasında yanıltıcı ve veya yanlış bilgi vermesi, yanıltıcı belge ve iletişim numarası ile sisteme kayıt veya başvuru yapması halinde; Likela’nin bu bilgilere dayanarak uğrayacağı tüm zararları, ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

  28. Eğitmenler, Likela tarafından kendilerine atanmış giriş bilgileri ve şifreleri hiçbir gerekçe ile başka kişilerle paylaşamaz. Sistem tarafından atanmış giriş bilgileri ve şifreler tamamen kişiye özeldir. Bu nedenle oluşacak, kötü niyetli kullanım ve yine oluşacak tüm sorumluluktan dolayı, üçüncü kişiler veya resmi makamlar tarafından, Likela’ a karşı ileri sürülebilecek, dava, tazminat veya tüm iddia ve taleplere karşı, Likela’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanacak her türlü zarar, ziyan ve tazminatlara karşı talep hakkı saklıdır.

  29. Eğitmenler Likela internet sitesini kullanırken, yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi siteyi kullanmaya başladığı andan itibaren kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde madde 5.10 da bulunan cezai yaptırım hakları aynı şekilde saklıdır.

  30. Eğitmenler, Likela internet sitesini, cinsiyet, ırk, politik saldırı, politik eleştiri, propaganda aracı gibi etik dışı şekillerde kullanamaz. Eğitim amaçlı kullanılan bu yazılım ve mobil uygulamanın kullanımında, yine hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı (küfür, hakaret vs), başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Canlı görüşmeler sırasında, ahlak ve edep kuralları çerçevesinde giyime özen göstermek ve çıplaklık, rahatsız edici giyim tarzı, bunları çağrıştıracak obje, ses veya görüntünün kullanılması tamamen, işletme kurallarımıza ve kullanım şartlarımıza aykırı olup, bu kurallara uymayan üyeler hakkında, adli makamlara en kısa süre içinde bildirim yapılarak, üye bilgileri yetkili makamlarla paylaşılacaktır.

  31. Likela internet sitesinde eğitmenler ve üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Likela ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Likela üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin ve eğitmenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  32. Likela, üye ve eğitmenlerin verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üyeler ve eğitmenler, Likela internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Likela’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

  33. Likela’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde veya sözleşme içinde belirtilen koşulların herhangi birinin ihlal edildiği izlenimini taşıdığında, sebepsiz veya teknik koşullardan dolayı eğitmen veya eğitmenlerin üyeliklerini iptal etme, askıya alma, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı saklıdır. Eğitmenler; üyelik aktivasyonunun başladığı andan itibaren bu maddeyi kabul etmiş sayılır. Likela’nin böyle bir uygulamada bulunmasının eğitmenler tarafından herhangi bir yaptırımı, ceza veya tazminat hakkı olmayacaktır.

  34. Likela web sitesi ve mobil uygulaması; kötü amaçlı yazılım, casus yazılımlar ve virüs benzeri yazılımlara karşı korunmakta ve çalışma esnasında sürekli olarak gerek sunucu güvenliği gerekse yazılım güvenliği en üst düzeyde sağlanmaktadır. Ayrıca eğitmenler ile sunucu arasında veri güvenliği 256 bit ssl ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda eğitmenler tarafında oluşabilecek veri kayıpları, eğitmenin cihazında bulunan kötü amaçlı yazılımlar virüsler gibi yazılımlardan dolayı Likela sorumlu değildir.

  35. Likela sitenin ve mobil uygulamanın; tasarımını ve içeriğini dilediği zaman değiştirme, eğitmenlere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme, ücretli veya ücretsiz yeni ek özellikler ekleme, belirlenmiş ücretleri değiştirme hakkını saklı tutar.

  36. Likela, eğitmenlere ait bu kullanıcı sözleşmesinin koşullarını ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm eğitmenler bakımından hüküm ifade edecektir.

  37. Taraflar, Likela’ye ait tüm bilgisayar yedeklerinin tek ve gerçek münhasır delil olarak baştan kabul eder.

 6. Ödeme ve Fiyatlar

  1. Likela aracılık ettiği ve satışı gerçekleşen eğitimlerden eğitim bedeli üzerinden aracılık hizmet bedeli olan %35’e kadar bir tutarı online ödeme sistemi tarafından Eğitmen hesabına aktarılmadan önce kesebilir. Öğrenci online ödeme sistemi üzerinden eğitim hizmet tutarını ödediği anda Likela komisyon tutarını almaya hak kazanır. Eğitmene ise verdiği eğitime ilişkin hizmet bedeli online ders tamamlandıktan sonraki 15 gün içerisinde online ödeme sistemi tarafından aktarılacaktır. Likela üye öğrencilere sunulan farklı ödeme paketlerine göre eğitim bedeli üzerinden aldığı komisyon oranlarında indirim uygulayabilir. Likela aracılık hizmet bedelini önceden duyurmak kaydıyla her zaman değiştirebilir. Üyelik sözleşmesinin imzalanmasıyla Üyeler Likela’nin söz konusu aracılık hizmet bedelinin eğitim bedellerinden tahsil edeceğini kabul ve beyan eder.

  2. Likela öğrencilere, belirlenen tutarın aylık olarak (ya da belirtilen farklı bir şekilde) Öğrencinin hesabına yansıtılacağı bir ödeme planına (“Ödeme Planı”) kaydolma seçenekleri sunacaktır. Öğrenci Bir Ödeme Planına kaydolarak ve Likela ile ödeme hesap bilgilerini paylaşarak online ödeme sistemi tarafından sağlanan güvenlik ve gizlilik içerisinde tekrarlayan ödemeler yapılmasını gerektiren otomatik yenilemeli bir abonelik oluşturmuş ve kendisine özel Ödeme Planı için belirlenen tutarı ilgili sürelerde yinelenecek şekilde ödemeyi kabul etmiş olacaktır. Öğrenci Bir Ödeme Planına kaydolursa yinelenecek ödemelerin ilki, Ödeme Planına kayıt tarihinde hesabınıza yansıtılacaktır; ardından Ödeme Planı öğrenci tarafından veya Likela tarafından sonlandırılana kadar ilgili tutarlar yinelenerek öğrencinin sanal mağazadaki hesabına yansıtılacaktır. Ödeme Planına yönelik ödeme tarihi bilgilerine öğrenci hesabından ulaşabilecektir. Vadenin sona ermesi, yeterli bakiye olmaması veya başka nedenlerle ödemenin gerçekleştirilememesi halinde öğrenci hesabını iptal etmezse geçerli bir ödeme yöntemiyle ödeme başarılı bir şekilde yapılana kadar öğrencinin platforma erişimini Likela askıya alabilecektir.

  3. Likela sitede eğitmenlerin online birebir ya da online sınıf dersine ilişkin belirleyeceği fiyatlara alt ve üst limit tanımlayacaktır. Bu limitler online birebir ve sınıf dersi için sistemde ayrı ayrı tanımlı olacaktır. Eğitmen dersi vermeden önce bu bilgiye sahip olduğunu ve onayladığını kabul ve beyan eder.

 7. Gizlilik Politikası

  1. Likela, Sitede Üye ile ilgili bilgileri işbu Üyelik Sözleşmesi ve işbu Üyelik Sözleşmesinin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında işleyebilir. Likela Üyelere ait kişisel verileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

  2. Siteye girilecek ödeme bilgileri en yüksek düzeyde korunmaktadır ve ilgili bilgiler Sitede tutulmamaktadır. Kullanıcı / üye de bu bilgileri özenle koruması gerektiğinin bilincindedir.

  3. Site bilgi güvenliğine ilişken gerekli önlemleri almasına karşın, Üye’den kaynaklanan nedenlerle kendi kişisel verilerinin ele geçirilmesinden veya zarar görmesinden Site’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 8. Fikri Mülkiyet Hakları

  1. Üyeler, Likela hizmetlerini, Likela bilgilerini ve Likela’nin telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Likela’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde Likela tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Likela’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

  2. Site, Eğitmen’lerin sunduğu içerik ve hizmetlere ilişkin telif hakkı vb. ihlallerden sorumlu olmadığı gibi bu konuda araştırma yapma sorumluluğu da yoktur. Kendisinin mevcut bir telif hakkının ihlal edildiğine inanan kişi, yasal başvurusunun neticelenmesiyle birlikte Siteyle temasa geçmelidir.

 9. Üyelik Sözleşmesi Değişiklikleri


  1. Likela, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Üyelik Sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesinin değişen hükümleri, Sitede yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 10. Mücbir Sebepler

  1. Tarafların kontrolünde olmayan, Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlardan (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Likela için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Likela’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

 11. Site Kullanım Şartları

  1. Site, özel ders almak isteyen öğrenciyle özel ders vermek isteyen ya da buna yönelik kendi materyallerini pazarlamak isteyen eğitmenlerin, oluşturacakları profillerle birbirlerini bulmalarını, bu vasıtayla iletişime geçmelerini sağlamaktadır. Bunun dışında taraflar arasındaki iletişim, hizmet, ürün satışı ya da tarafların birbirlerine karşı sorumlulukları ve olası talepleri hususunda hiçbir etkisi / yetkisi ya da sorumluluğu yoktur. Bu nedenle taraflar arasında yaşanabilecek her türlü sorun, maddi-manevi zarar talebi, eylemlerin TCK ya da diğer yasalar karşısındaki yaptırımları taraflara aittir.

  2. Sistem, bizzat ders almak isteyenle bizzat ders vermek isteyenlerin dışındaki kuruluş, aracılık faaliyetinde bulunan vb. kişilere kapalıdır.

  3. Site, sadece sunduğu portal hizmeti karşılığı gelir elde ettiğinden bu kalem için fatura kesmektedir. Eğitmence sunulacak hizmet ya da satılacak materyal kendisince faturalandırılır.

  4. Sözleşmenin ihlali halinde, Site’nin uğrayacağı tüm kayıp ve zararlar, Siteyi kullanan ve ihlale yol açan kullanıcı / üye tarafından karşılanacaktır.

  5. Site, hizmet / ürün alım satımıyla ilgili bilgileri, sistemi geliştirmek, çıkabilecek uyuşmazlıklarda çözüm bulabilmek, üyelik sözleşmemizin yürürlüğünü sağlamak vb. amaçlarla tutabilir, kullanabilir.

  6. Bu internet sitesi Likela'nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Likela, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 12. Likela Kayıtlarının Geçerliliği

  Üye, işbu Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Likela’nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Likela’yi yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 13. Yürürlük

  İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesiyle atıfta bulunulan ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan değer sözleşmeler ve bilgilendirme metinleri ile Sitede yer alan kurallar ve şartlar, Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 14. Üyelik Sözleşmesinin Bağlantılı Diğer Sözleşmeler ve Bilgilendirme Metinleri

  Üye, Web Sitesi Aydınlatma Beyanı, Web Sitesi Açık Rıza Beyanı ve Likela Gizlilik Politikası ile Sitede yayınlanan diğer şartlar ve kuralların, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, Üye olarak Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan diğer sözleşmeler ve bilgilendirme metinlerini okuduğunu ve Sitede yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

 15. Uygulanacak Hukuk, Yetki ve Delil

  1. İşbu Üyelik Sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Üyelik Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  2. Taraflar arasında akdedilen işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 16. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği

  İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 17. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri

  Üye, Likela’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

 18. Tadil ve Feragat

  Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği

  anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 19. Yürürlük

19 maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

  İşbu Beyan, ED Teknoloji A.Ş.’nin (Bundan böyle "www.likela.app" olarak anılacaktır.) kişisel verilere atfettiği, verdiği önem uyarınca; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, kullanıcılarımızın, eğitmenlerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin (kısaca "veri ilgili kişisi") Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konularında Şirketimizin yaklaşımını ortaya koymak ve bu doğrultuda veri ilgili kişisini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

  Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni ("Metin") kapsamına dahil olan veriler kişisel ilgili kişinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

  Aydınlatma metninin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Aydınlatma metninin yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Aydınlatma metni Şirketimizin internet sitesinde “www.likela.app” yayımlanır ve kişisel veri ilgili kişisinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.


 2. Kişisel Verilere İlişkin İlkeler

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

   Şirketimiz, kişisel verilerinizi Anayasa'nın 20. maddesine ve KVKK 4. maddesine uygun olarak,

   Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, Amaçla bağlantılı,

   Sınırlı ve ölçülü bir biçimde,

   Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmek suretiyle,

   KVKK'nın 5. Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

   Şirketimiz, Anayasa'nın 20. ve KVKK 10. Maddesine uygun olarak söz konusu kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;

   Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

   İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve

   Kişisel ilgili kişinin sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirme yaparak aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmektedir.

   Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler

   Şirketimiz tarafından KVKK'nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlar dahilinde kişisel veriler işlenmektedir;

   Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

   Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

   Kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

   Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,

   Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya veri ilgili kişisinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

   Veri ilgili kişisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

   Veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.

   KVKK'nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri "özel nitelikli" olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel kimlik, cinsel tercih, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

   Kişisel ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

   Kişisel ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

   Yukarıda belirtilen veri işleme şartlarının bulunmaması halinde ise Şirketimiz tarafından veri işlenmesi için ilgili kişinden açık rıza alınmaktadır.

  2. Kişisel Verilerin Aktarılması

   Şirketimiz işbu Metnin 2.b bölümünde belirtilen amaçlar dahilinde yine aynı bölümde belirtilen kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde aktarabilecektir;

   İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

   İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak; eğitmenlere, öğrencilere, hizmet sağlayıcılarına, yükleniciler ve acentelere, iş ortaklarına, analiz ve reklam firmalarına ve diğer hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

   Analiz ve veri zenginleştirme kanallarımızla, promosyonlar ve anketler yapmamıza aracı olan şirketler ile kurumsal yapının gerektirdiği yasal yükümlülükler ve güvenlik tedbirleri kapsamında aktarılabilir.

   Yine Kanunun 9. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi çerçevesinde kayıt altına alınan online eğitimler dahil kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilecektir.

  3. Kişisel Veri Toplamanın Amacı

   Kişisel verileriniz yukarıda bildirilen amaçlara uygun olarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çerezler, web işaretçileri, analiz hizmetleri, reklam sağlayıcılar çalışanlarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden, şirketimizin "info" uzantılı e-posta adresine gönderilen e-postalar üzerinden, ticari faaliyetlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nin (2.i ) ve (2.ii ) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

   Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen şartlar kapsamında, Şirketimiz tarafından hizmetlerinin sunulması ve yerel mevzuata gereği, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

   Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yönetilmesi; talep, şikayet ve isteklerinizin toplanıp en hızlı şekilde yanıt verilerek işlemlerinizin tamamlanabilmesi,

   www.likela.app sözleşmelerinizdeki değişiklikler, güncellemeler için sizinle iletişime geçilebilmesi, kurs geçmişiniz, yeni hizmetlerimiz, kazandığınız ödüller, promosyonlar ve bültenler hakkında bilgi verilebilmesi,

   Hesap tercihlerinizin yönetilmesi, sorun giderme, sistemi güvenli hale getirme, dolandırıcılık ve suistimali önleme dahil olmak üzere alınan hizmetlerin teknik iyileştirilmelerinin yapılması,

   Hizmetlerimizin kişisel beğeni ve zevklerinize göre özelleştirilmesi ve müşteri odaklı çözümler sunabilmek için verilerinizin analiz edilmesi, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, özelleştirilmesi ve gerekli durumlarda üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla verilerinizin karıştırılması,

   Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik operasyonlar, hesap tercihlerinize yönelik operasyonlar Şirkete ait online portalların güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/kullanıcı/eğitmen (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi,

   Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize ve kullanıcılarımıza önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar,

   Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

   Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi olarak sıralanabilmektedir.

   Şirketimiz tarafından işbu Metin kapsamında işlenen kişisel veriler ve verisi işlenen veri ilgili kişisi kategorik olarak sınıflandırılarak aşağıda belirtilmiştir.


 3. İlgili Kişi Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler; www.likela.app Kullanıcıları;

  Ad Soyad, e-posta, adres, www.likela.app kullanıcı adı ve şifresi,

  Kayıt; Facebook veya 3. Taraf platform vasıtasıyla yapılmışsa; ad soyad, profil fotoğraf, hesap kimlik numarası,

  Öğrenci; ad soyad, e-posta, telefon numarası, posta kodu, fatura ve kredi kartı bilgileri, online eğitim video ders kayıtları (online özel ders verilebilmesi ve web sitemizden alış-veriş yapabilmesi için),

  Eğitmen; ad soyad, e-posta, telefon numarası, doğum yeri ve tarihi, banka hesap bilgileri, özgeçmiş, okul diploma bilgileri, adres, T.C Kimlik bilgisi, sosyal medya hesap bilgileri, profil fotosu, online eğitim video ders kayıtları (online özel veren eğitmenin yeterli yetkinliğe sahip olması, online özel dersten elde edilen gelirin eğitmene verilebilmesi için banka bilgileri),

  Web Sitesi Ziyaretçileri; İletişim bilgileri (IP ve e-mail adresi gibi), sistem verileri (Cihaz türü, işletim sistemi ve sürümü vb.), kullanım verileri (Erişilen kurslar, kurslara ayrılan süre vb.), yaklaşık coğrafi konum (Misafir ziyaretçiye ilgili olduğu alanda bilgilendirilme yapılabilmesi için),

  1. Verilerin Saklanması ve Silinmesi

   Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren

   süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

   İlgili Kişinin Hakları Anayasa'nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK'nın 11. Maddesi ile ise kişisel ilgili kişinin hakları arasında "bilgi talep etme" hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Şirketimiz bu kapsamda, kişisel ilgili kişinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup; işbu Beyan ile Şirketimiz söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanılacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili ilgili kişine bilgi vermektedir.


  2. Kişisel veri ilgili kişisi aşağıda yer alan haklara

   sahiptirler:

   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   KVKK 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri ilgili kişisi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

   Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

   Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

   Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.

   Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. KVKK 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri ilgili kişisi zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç kişisel veri ilgili kişisi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

   Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

   Kişisel ilgili kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

   Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

   Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

   Kişisel veri ilgili kişisi yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak başvuru formunda belirtilen yollarla Şirketimize iletebileceklerdir. Kişisel ilgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

   Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

   Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel ilgili kişinin başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

   Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

   Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

   Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

   Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

   Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

   Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

   Kişisel ilgili kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

   Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

   Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

   İlgili kişinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması.

   Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

   İlgili kişi KVKK 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul'a şikâyette bulunabilir.

 4. Kişisel Verilerin Güvenliği

  1. Güvenlik Önlemleri

   Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz tarafından alınan tedbir ve kontrollere aşağıda yer verilmiştir,

   Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ilkelere ve ilgili mevzuata uygun sistemleri kurma ve işletme konusunda bilgili personel istihdamı veya bu alanda uzman kurumlardan hizmet alımı,

   Personelin kişisel verilerle ilgili bilgilendirilmesinin sağlanması için eğitimlerin verilmesi, personel sözleşmelerinde kişisel verilerin korunması mevzuatına ve Şirket uygulama kurallarına uyum ile ilgili hükümlere yer verilmesi

   Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlayan mevzuata uygun yedekleme programlarının kullanılması,

   Kişisel veri işleme süreçlerini kapsayan bir hizmetin dış kaynak olarak temin edilmesi durumunda, dış kaynak firmalarla yapılan sözleşmelerde kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmesi,

   Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde yer alan kişisel veri işleme süreçlerinin KVKK ile düzenlenen veri işleme şartları kapsamında değerlendirilmesi, söz konusu süreçlerin KVKK hükümlerine uygun bir şekilde sürdürülmesi için gerekli teknik ve organizasyonel önlemlerin alınması,

   Tedbir ve kontrolleri de içerecek şekilde kişisel veri işleme süreçlerinin ve uyumluluk yapısının yönetilmesine ilişkin uygulama kurallarının belirlenmesi ve bu kuralların uygulanması

   Kişisel veri işleme süreçlerinin ve bu süreçlere ilişkin sistemlerin teknik ve organizasyonel özelliklere sahip yönetim sistemleri ile sürdürülmesi ve denetlenmesi,

  2. Denetim

   Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları

   Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. Şirket'in iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta ve çalışanlara gerekli eğitimler verilmektedir.


 5. Veri İhlalleri Yönetimi

Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde; bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel verinin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiği, ilgili kişiye ve KVK Kuruluna' a bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul'un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.


Unvan: ED Teknoloji A.Ş.

Mersis No: 0609057070800013

Telefon Numaras: +90-212-489-27-12

Adres: İkitelli Osb Mah. YTÜ Teknopark Sk. YTÜ Teknopark No:1/1B16 Başakşehir İstanbul

E-posta Adresi: bilgi@Likela.com

Gizlilik Politikamız


ED Teknoloji A.Ş. ’nin (bundan böyle www.likela.app veya Şirketimiz olarak anılacaktır) web sitesine hoşgeldiniz. Bu bölüm, web sitesi ziyareti esnasında verilen şahsi bilgilere ilişkin www.likela.app’un bilgi politikalarını barındırmaktadır. Şirketimiz bilgi güvenliğine ilişkin olarak aşağıda sayılan taahhütleri vermektedir. Burada verilen bilgi güvenliğine ilişkin bilgiler www.likela.app'un sahip olduğu tüm dijital mecralar yönünden de geçerli olup yürütülen faaliyet ve hizmetlerimiz için üye tarafından verilen ve elde edilen kişiye özel bilgilerin saklanması, korunması, işlenmesi ve faaliyetlerimiz kapsamında paylaşılması hususunda bilgi vermektedir.

Bu kapsamda sistemlerimiz dahilindeki tüm bilgilerin gizliliğini sağlamak, www.likela.app'un birinci önceliğidir. Bahsi geçen bilgi güvenliği önlemlerinin tamamı, www.likela.app’un tüm uygulamaları içinde geçerlidir.


Kişisel Verilerin Korunması, Kullanımı ve Paylaşımı

www.likela.app, eğitim ve bilişim sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir şirket olup; Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere diğer mevzuatlar uyarınca yasaların müsaade ettiği ve ilgili kişilerin izin verdiği ölçüde kişisel verileri gerekli hallerde ve istisna kapsamında olmayan hallerde ilgili kişilerin açık rızaları alınmak kaydıyla kişisel verileri paylaşılmaktadır.

Bu doğrultuda www.likela.app sahip olduğu web sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların internet üzerinden aktardıkları bilgilerin gizliliğini sağlamak amacıyla şifreleme altyapısını, teknolojik ilerlemeler çerçevesinde sürekli olarak günceller ve sistemleri üzerinde mevcut bilişim sektöründe kabul gören en güvenilir şifreleme metotlarını uygular. Faaliyetleri kapsamında güvenlik tedbirlerimizin etkili olmasını sağlamak amacıyla SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılır ve hassas bilgiler şifreli olarak iletilir. SSL network üzerindeki bilgi transferi sırasında güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yapılarak işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur.

www.likela.app, emanetçisi olduğu tüm veriyi, uygulama ve sistem mimarisinde kurduğu katmanlı yapıyla güvenli yollardan elde etmekte ve elektronik ortamda güçlü şifreleme standartları aracılığı ile koruma altında tutmaktadır.

Destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların www.likela.app’un gizlilik politikasına ve şartlarına uymaları gizlilik sözleşmeleri veya sözleşmelere konulan gizlilik hükümleri ve ek güvenlik önlemleri ile sağlanmaktadır.

www.likela.app, personeli tarafından misafir ve müşteri bilgilerine erişimler, işin yapılabilmesi için gereken en kısıtlı yetki seviyesi ve görevler ayrılığı prensibi esas alınarak düzenlenmektedir.

www.likela.app yukarıda yer alan faaliyetler kapsamında edindiği bilgileri ilgili kişinin bilgisi ve onayı dahilinde, tedarikçi firmalar ve yasal talepler doğrultusunda resmi kuruluşlarla paylaşmaktadır.

Çerezler (Cookies)

İnternet sitemizi kullanan herkes, misafir, müşteri, kullanıcı veya eğitmen olsun veya olmasın, internet sitemizin işlemesi için gerekli olan, çerez olarak isimlendirilen ve kişisel bilgi içermeyen verilerin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve işlenmesini kabul etmiş sayılır.

Çerezler, web sayfaları tarafından bilgisayarınıza kaydedilen ve ilgili web sayfalarının en iyi şekilde gösterilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olan küçük metin dosyalarıdır. www.likela.app’a ait internet sitelerinde çerezler üzerinde yer alan bilgilerin sizin kişisel kullanıcı bilgilerinizle birleştirilmesini sağlayan ve kimliğinizi veya e-mail adresinizi tespit eden teknolojiler kullanılmamaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Misafir, Müşteri veya webi ziyaret edenler tarafından www.likela.app’a bildirilen bilgilerin, doğruluğu, onların sorumluluğundadır. www.likela.app, bu bilgilerin bu kişilere ait olduğunu ve doğru olduğunu varsaymaktadır.

www.likela.app’a ait web sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, www.likela.app ve/veya çalışanları, sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. www.likela.app, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Söz konusu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir.

www.likela.app, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Bizden e-posta almak istemiyorsanız, size gelen duyurularımızdaki üyelik iptalini kullanabilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yer Sağlayıcı: ED Teknoloji A.Ş

Posta Adresi: İkitelli OSB Mah. YTÜ Teknopark Sk. YTÜ Teknopark No:1/1B16 Başakşehir İstanbul

Telefon: +90-212-489-27-12

Web Adresi: www.likela.app